آزمایش های سه محوری برای تعیین مقاومت فشاری ، برشی و نسبت چسبندگی خاک استفاده می شود ، در این آزمایش یک نمونه از خاک جهت آزمایش برداشته می شود که نمونه ها می تواند به صورت دستکاری شده یا دستکاری نشده باشند .

هدف از  آزمایش خاک نیز تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک است آزمایش سه محوری نسبت به آزمایشهای دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتمادتری برای تعیین مقاومت برشی خاکها می‌باشد. دلیل اینست که در آزمایش روش برش خاک به اجبار از محل درزبین دو قسمت جعبه گسیخته می‌شود ولی در آزمایش سه محوری خاک از محل ضعیفترین صفحه خود گسیخته می‌شود.

S301